Over lerenvoorveiligheid.nl

Iedere dag zetten professionals zich in om de werkvloer in Nederland nog een stukje veiliger te maken. Onder hen zijn veiligheidskundigen, preventiemedewerkers, beleidsmakers, bedrijfsartsen en andere arboprofessionals. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieujksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  wil hen ondersteunen door kennis op het gebied van veiligheid, cultuur en gedrag te verzamelen én delen.

Sinds eind jaren 90 verzamelt het RIVM gegevens over ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Op deze website maakt het RIVM deze gegevens toegankelijk. In het onderwerp 'sectorinformatie' vindt u gegevens over arbeidsongevallen in verschillende sectoren in Nederland. Stap voor stap breidt het RIVM deze informatie verder uit. Een van de ambities is bijvoorbeeld het toegankelijk maken van gegevens per type ongeval: bijvoorbeeld ongevallen met machines, vallen van ladders of aanrijdingen met heftrucks.

Privacy is hierbij essentieel, individuele ongevallen en slachtoffers zijn niet herleidbaar. De cijfers op deze website gaan altijd over grotere aantallen ongevallen in een sector en over meerdere slachtoffers. De slachtoffers zijn gevallen in een periode van zeventien jaar.

Naast de informatie over arbeidsongevallen volgt het RIVM maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. De samenleving verandert en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Welke gevolgen hebben maatschappelijke en technologische ontwikkelingen voor veiligheid op het werk en zien we een verschuiving in het type ongevallen of in de oorzaken en achterliggende oorzaken van ongevallen? U leest er meer over in het onderwerp 'Onderzoek'.

lees meer

Over de gegevens

De sectorinformatie op deze webpagina's komt uit de Storybuilder database van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . In deze database staan gegevens over meer dan 30.000 ernstige arbeidsongevallen. Deze arbeidsongevallen:

  •    zijn in Nederland gebeurd in de periode van 1998 tot en met 2014;
  •     hadden ernstige gevolgen en zijn gemeld bij de Inspectie-SZWMinisterie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ;
  •     zijn onderzocht door de Inspectie SZW;
  •     en zijn geanalyseerd door het RIVM.

Een ongeval is meldingsplichtig als het een ongeval is met dodelijke afloop, (mogelijk) blijvend letsel of ziekenhuisopname. De informatie op deze website gaat niet over álle ernstige ongevallen, want naar schatting de helft van alle meldingsplichtige ongevallen wordt niet gemeld. De ongevallen in de Storybuilder database zijn onderzocht door de Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  en daarna geanalyseerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu . De Storybuilder database bevat 31.156 ongevallen waarbij 32.111 slachtoffers zijn gevallen. Eén ongeval kan meerdere slachtoffers hebben. Voor elk slachtoffer is vastgelegd in welke sector hij of zij werkte tijdens het ongeval. Daarop is de sectorinformatie op deze website gebaseerd.

Privacy en deze website

De Inspectie SZW onderzoekt arbeidsongevallen vanuit haar rol als toezichthouder op de wetgeving rondom arbeidsomstandigheden.  Het RIVM heeft voor het ontwikkelen van de Storybuilder database toegang gekregen tot informatie die bij de Inspectie SZW beschikbaar is. Het RIVM analyseert deze gegevens om er aan bij te dragen dat vergelijkbare ongevallen in de toekomst minder vaak voorkomen. De privacy van de betrokken is hierbij gewaarborgd. Ongevallen en slachtoffers worden op deze website niet herleidbaar in beeld gebracht. Cijfers en grafieken gaan altijd over grote aantallen ongevallen, zoals die in een sector over een periode van zeventien jaar. Wanneer gewerkt wordt met voorbeeldverhalen zijn deze voorbeelden geanonimiseerd.

Sectorinformatie op deze website

Op deze website vind u informatie over sectoren waarvan in de database meer dan 100 ernstige ongevallen zijn opgenomen (in totaal in de jaren 1998 tot en met 2014). 

Voor deze website zijn niet mee genomen:

  • De sector ‘Financiële instellingen’ (SBI 64), omdat 86% van de ongevallen in de Storybuilder database in deze sector plaats heeft gevonden bij een financiële holding. Daarbij gaat het om bedrijven die in andere sectoren werkzaam zijn, bijvoorbeeld het hoofdkantoor van een groot bedrijf in de chemie of in de bouw. Deze sector bevat daarmee veel ongevallen die eigenlijk in andere sectoren thuishoren.
  • De sector ‘Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer’ (SBI 78), omdat veel uitzendkrachten die slachtoffer worden van een arbeidsongeval geregistreerd worden in de sector waarin hun inlener werkzaam is. De sector SBI 78 zelf geeft daarom een vertekend beeld van ongevallen onder uitzendkrachten.
  • Trends per jaar. In de meeste sectoren zijn weinig ongevallen per jaar bekend waardoor de schommelingen door de jaren heen te groot zijn. De context om deze schommelingen te duiden ontbreekt.

Verschil met gegevens van Inspectie SZW

De gegevens in de Storybuilder database verschillen met de data van de Inspectie SZW. Dit komt omdat de inspectie niet bij álle ongevallen een vervolgonderzoek doet of omdat het onderzoek van de inspectie niet alle informatie bevat die nodig is om een ongeval in te kunnen voeren in Storybuilder.

Over de grafieken

De sectorinformatie bestaat uit verschillende onderwerpen: het aantal ongevallen, het type ongevallen, de belangrijkste oorzaken en achterliggende oorzaken van de ongevallen, informatie over de slachtoffers van de ongevallen en informatie over de rol van menselijk gedrag bij het ontstaan van ongevallen.

De meeste informatie in de grafieken is gebaseerd op het aantal ongevallen in de sector. Alleen de grafieken over de leeftijdsverdeling van de slachtoffers is gebaseerd op het aantal slachtoffers in de Storybuilder database.

Verder geldt voor de grafieken over de rol van menselijk gedrag bij het ontstaan van ongevallen het volgende:

  • De variabele ‘menselijk fouten’ die dit meet, wordt bijgehouden sinds 2004. Over de jaren 1998 tot en met 2003 is dus geen informatie beschikbaar.
  • Bij de berekeningen gaat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu uit van het aantal onderzochte menselijke fouten in de sector. Dus niet van het aantal slachtoffers of het aantal ongevallen in de sector. Als er bijvoorbeeld 1500 ongevallen in de sector zijn in de jaren 2004 tot en met 2014 kan het zo zijn dat voor 1000 van deze ongevallen de achterliggende menselijke fout bekend is. Als dan in 100 van deze 1000 sprake is van ‘iets vergeten (afdwaling)’, dan geeft de grafiek weer dat in 10% van het aantal onderzochte menselijke fouten sprake is van ‘iets vergeten (afdwaling)’.

Verder lezen

Meer informatie over Storybuilder is te vinden op deze website waar ook een animatie staat over het leren van arbeidsongevallen met Storybuilder. De achtergrond en verantwoording van de Storybuilder is te vinden in dit rapport. Meer informatie over specifieke ongevalstypen kunt u vinden in onze factsheets waarin feiten en cijfers, ongevalsverhalen en een handelingsperspectief van vier typen ongevallen staan: contact met bewegende delen van een machine, val van een ladder, contact met hete of koude oppervlakten en contact met een schadelijke atmosfeer in een besloten ruimte.